Homepage | Borderline algemeen | Borderline voor Suzanne | Borderline volgens mijn psychiater | Borderline volgens mijn spv'er | VERS training | Verhalen van omstanders van iemand met Borderline | Stemmen horen | HEE !!! | Depressie | Depressie bij kinderen | Depressie bij jongeren | Depressie bij ouderen | Post partum depressie | Elektro Convulsie Therapie (ECT) | Neuro Linguistisch programmeren (NLP) | Gedichten | Kinderverhaaltjes

HEE, oftewel Herstel Empowerment en Ervaringsdeskundigheid.

HEE staat voor Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid van mensen met psychische handicaps. Herstel betekent leren omgaan met blijvende psychische klachten en daar omheen je leven opbouwen. Empowerment is het ontdekken en aanboren van je eigen kracht. Ervaringsdeskundigheid is de toepassing van de kennis die mensen met psychische handicaps op grond van hun eigen ervaringen opbouwen.
HEE staat kortom voor de uitwisseling van ervaringen, de opbouw van ervaringskennis en de overdracht daarvan door mensen met psychische handicaps zelf. GGZ cliŽnten, hulpverleners en anderen kunnen daar hun voordeel mee doen.

Het Hee programma wordt samen met het Trimbos Instituut ontwikkeld. het omvat effectieve werkwijzen en strategieŽn van mensen met psychische handicaps om zichzelf te helpen. daarmee wordt een krachtige bron van kennis aangeboord. Ervaringsdeskundigen dragen deze kennis over aan anderen met het doel marginalidering van mensen met psychische handicaps tegen te gaan en hun empowerment te bevorderen. Het HEE programma omvat zelfhulpgroepen, studiedagen, cursussen en themabijeenkomsten. Een model van het HEE programma wordt op effectiviteit onderzocht op vier proefplaatsen: Utrecht, Apeldoorn, Leiden en Maastricht.

De HEE producten worden verzorgd door ervaringsdeskundige docenten, allen lid van het HEE team! Het HEE team biedt ook voorlichting op maat, adviseert en coacht individuen en organisaties en geeft lezingen.

De studiedag "Herstel" is bedoeld voor mensen met ernstige en aanhoudende psychische aandoeningen en hun hulpverleners. Zij mogen alleen in koppels meedoen (hulpverlener-cliŽnt). De betekenis van het begrip herstel komt er aan de orde. Enkele docenten vertellen over hun herstelproces en over de rol van hulpverleners daarin. De deelnemers aan de dag worden uitgenodigd hun eigen ervaringen in te brenegen. het programma omvat kennismaking, bespreking van de betekenis van herstel, een spel, bespreking van relaties met hulpverleners en een oefening. Tijdens de bijeenkomst krijgen de deelnemers literatuur uitgereikt als achtergrondinformatie. maximaal 16 deelnemers.

De cursus "begin maken met herstel" biedt een kennismaking met de betekenis van het begrip 'herstel'; Centraal staan het opdoen van ervaring in het uitwisselen van herstelervaringen en de bewustwording van het eigen hrstelproces. De cursus is bedoeld voor mensen met ernstige en aanhoudende psychische problemen. Er is geen huiswerk of leeswerk aan verbonden; het gestructureerde gesprek met elkaar en met de cursusleiders en de gastdocenten vormt het werkzame bestanddeel van de cursus. Er zijn vijf bijeenkomsten van elk twee uur. daarin komen de volgende thema's aan bod: hertstellen van psychische aandoeningen, steun bij herstel, valkuilen, de rol van hulpverleners bij herstel en HEE werkzaamheden. Elke bijeenkomst kent een vaste structuur en wordt verzorgd door twee cursusleiders en een gastdocent. Allen zijn ervaringsdeskundig. maximaal 7 deelnemers.

Het draaiboek HEE-werkgroepen omvat een handleiding voor het opzetten van een HEE werkgroep van maximaal 8 personen. het beschrijft de eerste vijftien bijeenkomsten. het is erop gericht dat een werkgroep van mensen met psychische handicaps zich het herstelperspectief eigen maakt en vertrouwd raakt met het opbouwen van ervaringskennis. het draaiboek wordt aangeboden inclusief een proefbijeenkomst met het HEE team.

De kick-off bijeenkomst HEE biedt een programma voor organisaties die met de HEE begrippen aan de slag willen. Aan maximaal 30 clienten, hulpverleners en managers wordt een kennismaking met de begrippen geboden en met HEE activiteiten elders. Het interactieve programma besluit met een verkenning van de lokale voorkeuren en wensen, waarmee de basis voor een projectplan wordt gelegd.

Voor vragen of een offerte kan contact worden opgenomen met het Trimbos Instituut:

Trimbos Instituut, W Boevink of M. van Bakel.

030-2971100

Voor informatie over HEE activviteiten kunt u ook terecht door op de onderstaande brievenbus te klikken.

 


Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid

Mensen met psychische aandoeningen vertellen hoe zij op eigen kracht herstellen

 

 

 

Utrecht, 22 augustus 2006. Bij uitgeverij SWP verscheen deze maand het boek Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid van mensen met psychische aandoeningen.

 

De uitgave is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Trimbos-instituut en het Kenniscentrum Rehabilitatie, dat zich bezighoudt met de re-integratie van mensen met ernstige psychiatrische problemen in de samenleving. Het boek is grotendeels geschreven door cliŽnten en ex-cliŽnten van de geestelijke gezondheidszorg zelf. CliŽnten en ex-cliŽnten schrijven erin over hun ervaringen met het leven met een psychische aandoening en hoe zij zichzelf  ďen elkaarď helpen om hun identiteit van psychiatrisch patiŽnt te overstijgen.

 

Mensen met ernstige psychische problemen nemen hun herstel steeds meer zelf ter hand. In plaats van hun heil te verwachten van de hulpverlening of het hoofd in de schoot te leggen, hebben zij allerlei vormen van zelfhulp ontwikkeld. Deze herstelprojecten baseren zich op eigen kracht en ervaringdeskundigheid. In het boek staan de belangrijkste van deze projecten beschreven. CliŽntgestuurde herstelprogramma's krijgen steeds meer bijval en worden inmiddels door GGZ-instellingen "ingekocht", als een waardevolle aanvulling op hun hulpverleningsaanbod. Een van de beschreven herstelprogramma's is het onderwerp van een uitgebreide effectstudie door het Trimbos-instituut.

Het boek beschrijft ook projecten waarin ervaringsdeskundigen voorlichting geven aan hulpverleners. Mensen met een psychiatrische achtergrond leren professionele hulpverleners hoe zij bejegend willen worden en welke vorm van ondersteuning het meest gewenst is. Gelijkwaardigheid staat daarbij voorop. GGZ-instellingen nemen inmiddels ook ervaringsdeskundigen formeel als werknemer in dienst. CliŽnten en hulpverleners worden zo collega's. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan worden in het boek beschreven.

Ook wordt in Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid  tevens aandacht besteed aan de negatieve beeldvorming waarmee psychiatrische patiŽnten soms te maken hebben. Stigmatisering is een van de grootste struikelblokken bij de terugkeer in de samenleving na een psychiatrische opname en belemmert mensen met psychische problemen bij het vinden van werk en sociale contacten. Het boek beschrijft persoonlijke ervaringen met stigmatisering en strategieŽn om hiermee om te gaan. Een van de auteurs schrijft dat de samenleving lang genoeg het recht heeft opgeŽist niet gestoord te worden; in plaats daarvan zou een verbod op uitsluiting moeten worden nageleefd.

Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid is een bijzonder boek over herstel en emancipatie van psychische aandoeningen, geschreven vanuit het perspectief van GGZ-cliŽnten zelf. Het boek is bestemd voor mensen met psychische problematiek, hulpverleners, GGZ-managers en opleidingen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg. Het boek is een cahier van Passage, het tijdschrift voor rehabilitatie.

 

Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid. Wilma Boevink, Annette Plooy, Sonja van Rooijen (eds), uitgave SWP (2006).  ISBN: 90 6665 785 5, 224 pagina's, prijs Ä 24,-.Te bestellen via www.swpbook.com/838. Voor GGZ-cliŽnten met een uitkering met korting te verkrijgen via aplooy@kenniscentrumrehabilitatie.nl.


Stuur me een e-mail!!!

Laatste wijziging op: 26-01-2008 22:21