Homepage | Borderline algemeen | Borderline voor Suzanne | Borderline volgens mijn psychiater | Borderline volgens mijn spv'er | VERS training | Verhalen van omstanders van iemand met Borderline | Stemmen horen | HEE !!! | Depressie | Depressie bij kinderen | Depressie bij jongeren | Depressie bij ouderen | Post partum depressie | Elektro Convulsie Therapie (ECT) | Neuro Linguistisch programmeren (NLP) | Gedichten | Kinderverhaaltjes

Kinderen en depressie

Depressie komt ook voor bij kinderen. Toch kwam dit verschijnsel pas in de jaren 70 in de belangstelling te staan. Pas in 1980 werd het officieel erkend.
Nu zijn de meeste deskundigen het erover eens dat ook kinderen depressies kunnen hebben en dat we zo snel mogelijk hulp moeten bieden wanneer dit het geval blijkt te zijn.

De DSM geeft geen goed beeld van depressie bij kinderen. Het beschrijft vooral de uitingsvormen van een depressie bij volwassenen en bij kinderen zijn die verschijningsvormen net iets anders.

Bij kinderen worden dezelfde soorten van depressie onderscheiden als bij volwassenen:

Vaak wordt er nog een splitsing gemaakt tussen een psychogene/personale depressie of een endogene/vitale depressie.

Bij een psychogene/personale depressie zijn er oorzaken in de directe omgeving van het kind aan te wijzen. Bijvoorbeeld verdriet, tekort aan zingeving, vragen naar de zin van het bestaan.
Bij een endogene/vitale depressie is er niet direct een oorzaak aan te wijzen. Het gevoel van depressie wordt als onzinnig ervaren en overvalt het kind als het ware.

Bij een vitale depressie is het van belang om met anti depressieve medicatie te werken.

Hoe vaak komt een depressie bij kinderen voor?

Afhankelijk van welk meetinstrument wordt gebruikt, worden verschillende percentages gevonden voor het voorkomen van depressie bij kinderen. Naar wij mogen aannemen heeft 1-2% van de kinderen tussen 6-12 jaar een depressie. In de adolescentiejaren neemt de depressiegevoeligheid toe. Het blijkt dan ook dat 3-8 % van de 12-18 jarigen een depressie krijgt. In de basisschoolleeftijd zou het vaker bij jongens voorkomen dan bij meisjes, maar de verschillende onderzoeken vinden soms tegenstrijdige resultaten Hoe lager het IQ van een kind is, hoe groter de kans op een depressie. Uit onderzoek is ook gebleken dat kinderen met een verstandelijke handicap tweemaal zo aak aan depressies lijden dan "normale" kinderen.
Anderzijds hebben ook hoogbegaafde kinderen een grotere kans op depressie.
Hoeveel kinderen met een depressie een su´cidepoging ondernemen of daadwerkelijk su´cide plegen weten we niet.

De vooruitzichten voor kinderen met een depressie

De prognose voor kinderen met een depressie zijn niet zo heel gunstig. De kans is erg groot dat zij als volwassenen opnieuw ernstig depressieve episodes vertonen en dat ze psychologische of zelfs psychiatrische hulp moeten zoeken.
Gelukkig blijkt de behandeling van kinderen met een depressie zeer effectief.


Depressie in verschillende leeftijdsfasen

De zuigeling

Zuigelingen kunnen lijden aan een zogenoemde "anaclitische depressie". Deze treedt op wanneer het kind plots wordt gescheiden van de moeder.
Het begint met een fase van overvloedig huilen, zich aan elke volwassene vastklampen die in de buurt komt, naar een apatische toestand. De zuigeling weigert voedsel, vermagert en heeft ernstige slaapproblemen. De ontwikkeling van het kind stopt en reeds verworven vaardigheden gaan verloren.
Het kind wordt vatbaar voor allerlei infecties.
Zuigelingen die dus niet kunnen steunen, of zich kunnen hechten aan de moeder of aan een ander vaste liefhebbende persoon worden blijkbaar depressief.
De anaclitische depressie kan ook voorkomen wanneer de moeder wel aanwezig is, maar zich minder met het kind kan bemoeien doordat ze bijvoorbeeld een baan heeft die haar opslorpt, door ernstige gezinsproblemen of doordat ze een (postpartum) depressie heeft. Ook kan het optreden wanneer het kind chronische pijn heeft of als er voedingsproblemen zijn.

Kenmerken van depressie bij zuigelingen: Kenmerken van depressie bij peuters: Peuters hebben een depressie wanneer ze gedurende tenminste twee weken de volgende symptomen vertonen: Kenmerken van depressie bij kleuters:

Bij de kinderen in de basisschool leeftijd is het erg moeilijk om een depressie te herkennen. Dat komt omdat ze gedrag vertonen dat vaak helemaal niet aan een depressie doet denken. Toch is het zeer belangrijk om een depressie vroeg bij kinderen te ontdekken want als we ze nu niet helpen, dan is de kans groot dat ze op latere leeftijd in een psychiatrische instelling terecht komen.De kenmerken van een depressie bij kinderen kunnen we indelen in vier soorten: affectieve, cognitieve, motivationele en secundaire kenmerken. De eerste drie noemen we ook wel de primaire kenmerken, deze zijn wezenlijk voor depressie en verschillen niet veel met die van volwassenen.

Affectieve kenmerken


Cognitieve kenmerken

Motivationele kenmerken

Secundaire kenmerken


Risicofactoren voor het ontwikkelen van een depressie in kinderen:
Er zijn een aantal risicofactoren in kinderen zelf, die het ontwikkelen van een depressie bevorderen:
Risicofactoren in de omgeving van het kind: Samengevat:
leeftijdsfase depressieve symptomen
geboorte tot 2 jaar anaclitische depressie: huilen, zich terugtrekken, gewichtsverlies, vertraagde groei, verbijsterde en onbeweeglijke gelaatsexpressie, belemmerde sociale interactie

zuigelingendepressie: prikkelbare stemming, nachtmerries en nachtelijke angsten, zelfstimulerend gedrag, overdreven aanhankelijkheid, opstandig gedrag, buitensporige angsten, minder vaak spelen
3 tot 5 jaar droefheid, gewichtsverlies, motorische achterstand, vermoeidheid, su´cidale gedachten, boosheid, apathie, prikkelbaarheid, ziekte en zich terugtrekken
6 tot 12 jaar geen wezenlijk verschil met depressie bij volwassenen.

weinig plezier hebben, apathie, lage zelfwaardering, vermoeidheid, su´cidale gedachten, zich terugtrekken, prikkelbaarheid, gebrek aan motivatie, motorische achterstand, delinquent gedrag, boos, vijandig, hyperactief, angsten, zwakke schoolprestaties.
12 tot 18 jaar wispelturige gemoedstoestand, woede, lage zelfwaardering,zwakke schoolprestaties, delinquent gedrag, verslaafd aan middelen, overdreven seksueel gedrag, zich terugtrekken, te veel eten en slapen, su´cidale neigingen.
Bron: Kronenberger & Meyer (1996)Met vragen over alles wat te maken heeft met de ziekte depressie of voor een luisterend oor kunt u bellen met de Informatie- en advieslijn van het NFGV-Depressie Centrum
telefoon: 0900-9039039 (20 ct/min)
op werkdagen van 10-16uStuur me een e-mail!!!

Laatste wijziging op: 27-07-2005 15:15